ถ้าเพื่อน ๆ ต้องการรับข่าว ขอมาได้ที่ e-mail:ochalim4@gmail.com หรือโทรมาได้ที่ 089-1397789

วันเสาร์

ความแตกต่างระหว่างหุ้นทุนกับหุ้นกู้

หลายคนคงเคย สงสัยหรือมีคำถามว่า คำว่า...หุ้นทุนหมายถึงอะไร ???

หุ้นทุนที่ประกอบด้วย หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ แล้วหุ้นทุนมีมีข้อแตกต่างอะไรกับหุ้นกู้บ้าง ???

วันนี้เลยมีการแยกความหมายของหุ้นแต่ละประเภท ว่าหมายถึงอะไร และจะเห็นถึงข้อแตกต่างระหว่างหุ้นทุน กับหุ้นกู้ .....

หุ้นนั้นแบ่งออกเป็น 4 ประเภท


1.หุ้นสามัญ ( common stock )
2.หุ้นบุริมสิทธิ์ ( Preferred stock )
3.หุ้นกู้ ( Debenture )
4.หุ้นกู้แปลงสภาพ ( Convertible debenture)

หุ้นสามัญ ( Common stock ) เป็นตราสารประเภทหุ้นทุน ออกโดยบริษัทมหาชนจำกัดที่ต้องระดมเงินทุนจากประชาชน โดยผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุม ตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือครองหุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ ( Preferred stock ) เป็นตราสารประเภทหุ้นทุน คล้ายกับหุ้นสามัญ เพียงแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการบริหาร

  • มีข้อแตกต่างจากหุ้นสามัญกับหุ้นบุริมสิทธิ์คือ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์จะได้รับสิทธิในการในการชำระคืนเงินทุนในกรณีบริษัทเลิกกิจการ หุ้นบุริมสิทธิ์บนกระดานหุ้นจะสังเกตได้จากสัญญลักษณ์ P ต่อจากตัวย่อของหุ้นสามัญ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ตัวย่อหุ้น SCB แต่ถ้าเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์ ใช้ชื่อ SCB-P
หุ้นกู้ ( Debenture ) เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนต่างๆ โดยผลตอบแทนที่จะได้รับเป็นอัตราดอกเบี้ยตายตัว และมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน อาจเป็น 3เดือน 6เดือน 1ปี หรือ 3ปี 5ปี แต่ส่วนมากหุ้นกู้ในประเทศไทยจะมีอายุไม่เกิน 5 ปี เช่นบ.ปูนซีเมนต์ไทย หรือ SCC ออกหุ้นกู้เพื่อต้องการระดมทุนจากประชาชนโดยตรง โดยที่ไม่จำเป็นต้องกู้เงินธนาคาร ให้ผลตอบแทนด้วยการจ่ายดอกเบี้ยตามที่กำหนด

  • นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นกู้จะแตกต่างจากลงทุนในหุ้นสามัญ ในแง่ที่ว่าการลงทุนในหุ้นกู้ถือว่าเป็น เจ้าหนี้ของบริษัทนั้นๆ ในขณะที่ถ้าเป็นผู้หุ้นหรือลงทุนในหุ้น ถือว่าเป็นเจ้าของ ถ้าบริษัทเกิดล้มละลายตามกฏหมายแล้ว ผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ ของบริษัทจะได้ชำระหนี้ทั้งหมดคืนก่อน เจ้าของ
หุ้นกู้แปลงสภาพ ( Convertible Debenture ) จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับหุ้นกู้ แตกต่างกันที่หุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิที่จะแปลงสภาพจากหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญในช่วงเวลา อัตรา และราคาตามหนังสือชี้ชวน ในช่วงเศรษฐกิจดีๆหุ้นกู้ประเภทนี้ได้รับความนิยมมาก เพราะผู้ซื้อคาดหวังผลตอบแทนที่จะได้รับจากราคาหุ้นสามัญเมื่อแปลงสภาพแล้ว ซึ่งจะทำให้ได้กำไรมากกว่าผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยของหุ้นกุ้ธรรมดา

เป็นไงบ้างค่ะ ตอนนี้คงจะได้คำตอบของความแตกต่างของหุ้นทุนกับหุ้นกู้ แล้วนะค่ะว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้าง คงทำให้หายสงสัยหรือเข้าใจถึงความหมายของหุ้นแต่ละประเภทนะค่ะ.....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

:

Delivered by FeedBurner